Thursday, April 24, 2014
   
TEXT_SIZE

กิจกรรมอบรมเรื่อง "การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ"

การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ

        ผศ.ดร.บัญญัติ  ศิริธนาวงศ์ ผู้อำนวยการหน่วยเรียนรู้ประจวบคีรีขันธ์ ได้แจ้งว่า เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2554 ที่ผ่านมาทางหน่วยเรียนรู้ประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพสู่ภารสำเร็จ ซึ่งได้รับเกียรติ ดร.สุทัศ นาคจั่น คณะบดีคณะมนุศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏเพชรบุรี เป็นวิทยกรบรรยายพิเศษ เรื่องการเตรียมตัวสู่อาเซียน และคุณปนัดดา วงศ์ผู้ดี เจ้าของธุรกิจ BSC เป็นวิทยกรเรื่อง  การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จในอาชีพ ซึ่งได้รับการตอบรับจากนักศึกษาและผู้ที่สนใจในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รวมทั้งสิทธิ์เก่าของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จำนวนทั้งหมด 350 คน ในการเข้าทำจัดกิจกรรมครั้งนี้ (ภาพกิจกรรม)

คณะวิชา

 

สำนัก/คณะ

 

ฐานข้อมูลศูนย์จัดการศึกษาฯ

บริการอาจารย์

 

คู่มือปริญญา โท