ระเบียบกระทรวงการคลัง

ระเบียบกระทรวงการคลัง

 ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการฝึกอบรมภายในประเทศ ว.๕

ค่าพาหนะรับจ้าง

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐

ระเบียบค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔

 

     ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ   พ.ศ.๒๕๔๙

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ

     การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง

 

ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำส่งคลัง พ.ศ.๒๕๕๑

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.๒๕๔๗

 

     ค่าตอบแทน   

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2555

 

    เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

ระเบียบการตรวจสอบภายใน ๒๕๕๑